Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243828340000

 

Artikel 1:                   Toepasselijkheid, definities

 

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van
B.V. Gevelreiniging VV, gevestigd te Rockanje hierna te noemen “de gebruiker”.

2.       De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3.       Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.       Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5.       Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6.       Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

7.       De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 

Artikel 2:                   Overeenkomsten

 

1.       Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2.       Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

 

Artikel 3:                   Aanbiedingen, offertes

 

1.       Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.       De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen van overheidswege en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit kosten welke de gebruiker maakt ter voldoening aan de relevatie wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu, voorrijkosten, administratiekosten e.d. en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3.       Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4.       Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

5.       Aanbiedingen, offertes en prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten of nabestellingen.

6.       Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.       Getoonde en/of verstrekte brochures en andere omschrijvingen in promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.       De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

9.       a.     Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b.     Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4:                   Inschakeling derden

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

 

Artikel 5:                   Verplichtingen van de wederpartij

 

1.       De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a.      de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d.) tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;

b.      de gebruiker op de hoogte is van de gesteldheid van de te bewerken materialen c.q. zaken alsmede overige voor de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens;

c.      de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

d.      de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

e.      de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

f.       de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

g.      de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;

h.      de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

i.        op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (chemisch) afval;

j.        op de locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

k.       de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2.       De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3.       De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

4.       De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

5.       De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame aan te brengen op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht.

6.       Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 6:                   Hulpmiddelen

 

1.       De gebruiker is vrij in zijn keuze van reinigings- en hulpmiddelen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.       Wanneer op verzoek van de wederpartij specifieke middelen gebruikt worden, dan wel specifieke behandelmethoden worden toegepast, waarvan de gebruiker niet weet welke uitwerking deze middelen of methoden op het te reinigen object hebben of vermoedelijk zullen hebben, zal de gebruiker dit meedelen aan de weder­par­tij. Indien de weder­partij toch het gebruik van deze specifieke middelen of methoden voor­schrijft, is de gebruiker niet aan­spra­ke­lijk voor de gevol­gen van dit gebruik en de even­tue­le hieruit voort­vloei­ende schade.

3.       De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het in opdracht van de wederpartij gebruiken van (chemische) middelen indien de gebruiker de wederpartij heeft geïnformeerd over de ongeschiktheid c.q. schadelijkheid van het betreffende middel en de wederpartij desondanks staat op het gebruik van dit middel.

4.       De gebruiker behoudt zich nadrukkelijk het recht voor chemische middelen, welke naar zijn oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar opleveren voor hem en/of zijn personeel, te weigeren. In voorkomende gevallen zal door de gebruiker in overleg met de wederpartij naar alternatieve methodieken c.q. middelen worden gezocht.

 

Artikel 7:                   Levering, (op)leveringstermijnen

 

1.       Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2.       Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

3.       Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

4.       In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5.       Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.       In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.

7.       Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

8.       Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.

9.       Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10.   De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

11.   Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgele­verd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen niet zijnde dagen in het weekend of algemeen erkende feestdagen.

12.   Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop, als gevolg van niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de (op)levering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.

13.   Indien de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 11 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

14.   Indien de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid.

15.   Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende kosten en schade door de wederpartij te worden vergoed.

 

Artikel 8:                   Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

1.       De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2.       Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.       Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. Indien dit kosten met zich meebrengt, zijn deze kosten voor rekening van de wederpartij.

4.       Indien de gebruiker c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is de gebruiker gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

5.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

6.       Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.       De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

8.       De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

 

Artikel 9:                   Meer- en minderwerk

 

1.       Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.

2.       Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a.      ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.      ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

3.       Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10:               Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 

1.       Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is.

2.       Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.

3.       Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.

4.       Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

5.       Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele inge­bruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

6.       Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 11:               Reclames en klachten

 

1.        De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.

2.        Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan de gebruiker te worden gemeld.

3.        Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.

4.        De bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven inhoud, gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.

5.        Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.        De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de gebruiker ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

7.        In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

8.        Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

9.        Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 12:               Aansprakelijkheid en garantie

 

1.        De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2.        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

3.        Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

4.        Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.

5.        Indien zich in de uitgevoerde werkzaamheden of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

6.        De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te doen gebruiken of gebruikt, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

7.        Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden benodigde reinigingsmiddelen baseert de gebruiker zich voor de eigenschappen van deze reinigingsmiddelen op de informatie die de fabrikant van deze reinigingsmiddelen hierover verstrekt.

8.        Zo door de gebruiker toegepaste reinigingsmiddelen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

9.        De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a.       voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

b.       voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c.       voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;

d.       voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 

Artikel 13:               Betaling

 

1.        Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden,particulier binnen 7 dagen na factuur datum. tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.        Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a.       zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b.       zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c.       heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3.        Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4.        Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5.        Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.       a.     Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b.     Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.


Artikel 14:               Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.        Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.       in staat van faillissement wordt verklaard;

b.       (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c.       door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.       onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.       anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.        Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 15:               Overmacht

 

1.        Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.        Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

3.        Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

4.        Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

 

Artikel 16:               Ontbinding, annulering, opzegging

 

1.       a.     De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b.     Het bepaalde in sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2.       Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3.       Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4.       Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.


5.       De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

6.       Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 17:               Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 

1.       Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2.       Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3.       Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

4.       Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

 

Datum: 6 oktober 2008